...

Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu

Ogólne Warunki wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej Warunkami Wynajmu) mają na celu określenie praw i obowiązków Najemcy oraz Mea Terra na okoliczność zawarcia umowy najmu.

 1. Wymagania wobec Najemcy
  1. Najemca musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, który jest niezbędny do podpisania Umowy Wynajmu.
  2. Przed rozpoczęciem użytkowania przedmiotu najmu Najemca powinien zapoznać się z instrukcjami użytkowania i stosować do zawartych w nich zaleceń.
 2. Opłaty i terminy płatności
  1. Opłata wynajmu (Opłata) jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Mea Terra
  2. Opłata jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy najmu lub przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach: I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 30% całkowitej opłaty – przekazywana przy rezerwacji. II transza – opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana nie później niż dniu rozpoczęcia wynajmu.
  3. Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz firmy Mea Terra, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
 3. Kaucja
  1. Przy wynajmie pobierana jest kaucja zwrotna.
  2. Kaucję należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
  3. Kaucja jest pobierana celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń firmy Mea Terra w stosunku do Najemcy. Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania Warunków Wynajmu, a w szczególności z sytuacji:
   – zdania uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu najmu
   – zdania przedmiotu najmu po terminie określonym w Umowie,
   – nieprzestrzegania Ogólnych Warunków.
  4. W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia przedmiotu najmu lub gdy koszt naprawy uszkodzeń na przedmiocie najmu przekracza wartość wpłaconej kaucji Najemca zobowiązuje się do pokrycia strat do pełnej wysokości.
  5. Kaucja jest zwracana w terminie do 3 dni od zdania przedmiotu najmu z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy.
  6. W przypadku roszczeń Mea Terra zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. Firma Mea Terra zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny.
 4. Rezerwacja
  1. Potwierdzeniem rezerwacji są podpisane przez obie strony Umowa Rezerwacji i/lub Umowa Wynajmu, Warunki Wynajmu oraz przekazana przez Najemcę na rzecz firmy Mea Terra opłata rezerwacyjna.
  2. Zmiana rezerwacji: Dopuszcza się zmiany rezerwacji w następujących sytuacjach: – na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Firma Mea Terra zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna.
 5. Odstąpienie od wynajmu
  1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, które powinno być dokonane w formie pisemnej.
  2. Jeśli odstąpienie od umowy następuje w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wydania przedmiotu najmu wszelkie świadczenia stron podlegają wzajemnie zwrotowi w pełniej wysokości w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem wydania przedmiotu najmu, na rzecz firmy Mea Terra przepada opłata rezerwacyjna.
  4. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez firmę Mea Terra z przyczyn obiektywnych (uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu najmu), zobowiązuje się ona do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Mea Terra.
 6. Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę przedmiotu najmu
  1. Terminy i godziny przekazania i zdania są określone w Umowie Rezerwacji oraz Umowie Wynajmu. Za wszelkie opóźnienia w zdaniu samochodu przez Najemcę naliczane będzie opłata dodatkowa w wysokości określonej cennikiem.
  2. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu najmu z winy firmy Mea Terra, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.
  3. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji przedmiot najmu oraz powinien dokonać zwrotu w stanie niepogorszonym.
  4. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu przed terminem określonym Umową Wynajmu firma Mea Terra nie jest zobowiązana z tego tytułu do zwrotu opłaty wynajmu.
 7. Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia.
  1. W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie firmy Mea Terra.
 8. Wymogi i ograniczenia w zakresie użytkowania
  1. Przed rozpoczęciem korzystania z przedmiotu najmu, Najemca powinien zaznajomić się z instrukcją obsługi oraz stosować się do jej wytycznych przez cały okres eksploatacji.
  2. Celem zamontowania namiotów oraz boxów dachowych Najemca winien zaopatrzyć się w bagażnik dachowy dobrej jakości o udźwigu statycznym i dynamicznym dostosowanym do przewidywanych obciążeń. Mea terra nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym doborem bagażnika dachowego, jego stanu technicznego oraz zamocowania na pojeździe.
  3. Namioty dachowe należy użytkować z dala od ekspozycji na ogień, wysoką temperaturę, oraz iskry.
  4. W przypadków namiotów i boxów dachowych zabronione jest przekraczanie prędkości 130 km/h, wykorzystywanie sprzętu do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, chyba że Najemca uzyska pisemną zgodę firmy Mea Terra na takowe wykorzystanie.
  5. W boxach oraz namiotach dachowych zabronione jest przewożenie materiałów cuchnących, żrących, niebezpiecznych, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia przedmiotu najmu.
  6. W namiotach dachowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu również e-papierosów pod rygorem kary umownej w postaci utraty kaucji. Ponadto w razie konieczności przeprowadzenie napraw związanych w usunięciem zapachu np. wymiana poszycia Najemca pokryje pełny koszt dokonywanych napraw.
 9. Dane osobowe
  1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i pozostałe przetwarzanie danych osobowych Najemcy do marketingu bezpośredniego własnych usług firmy Mea Terra, jednocześnie firma Mea Terra zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobom trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
  2. Zobowiązanie o nie przekazywaniu danych osobowych osobom trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, zataił informacje o uszkodzeniach przez siebie spowodowanych lub nie zwrócił przedmiotu najmu w terminie 24 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Wynajmu.
 10. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Mea Terra.
0
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.